تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

کتاب الکترونیکی Cisco Next-Generation Security Solutionsشناسه محصول: 1015302
موجود

کتاب الکترونیکی Cisco Next-Generation Security Solutions

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 38606تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی Cisco Next-Generation Security Solutions

کتاب الکترونیکی Cisco Next-Generation Security Solutions

تاریخ انتشار:2017

تعداد صفحات:726

فرمت کتاب:epub

Cisco Next-Generation Security Solutions: All-in-one Cisco ASA FirePOWER Services, NGIPS, and AMP

Omar Santos, CISSP No. 463598

Panos Kampanakis, CCIE No. 28561, CISSP No. 367831

Aaron Woland, CCIE No. 20113

Copyright © 2017 Cisco Systems, Inc.

Cisco Press logo is a trademark of Cisco Systems, Inc.

Published by:
Cisco Press
800 East 96th Street
Indianapolis, IN 46240 USA

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher, except for the inclusion of brief quotations in a review.

Printed in the United States of America

First Printing: June, 2016

Library of Congress Control Number: 2016939800

ISBN-13: 978-1-58714-446-2

ISBN-10: 1-58714-446-8

Warning and Disclaimer

This book is designed to provide information about Cisco Next-Generation Security Solutions. Every effort has been made to make this book as complete and as accurate as possible, but no warranty or fitness is implied.

The information is provided on an “as is” basis. The authors, Cisco Press, and Cisco Systems, Inc. shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damages arising from the information contained in this book or from the use of the discs or programs that may accompany it.

The opinions expressed in this book belong to the author and are not necessarily those of Cisco Systems, Inc.

Feedback Information

At Cisco Press, our goal is to create in-depth technical books of the highest quality and value. Each book is crafted with care and precision, undergoing rigorous development that involves the unique expertise of members from the professional technical community.

Readers’ feedback is a natural continuation of this process. If you have any comments regarding how we could improve the quality of this book, or otherwise alter it to better suit your needs, you can contact us through email at feedback@ciscopress.com. Please make sure to include the book title and ISBN in your message.

We greatly appreciate your assistance.

Trademark Acknowledgments

All terms mentioned in this book that are known to be trademarks or service marks have been appropriately capitalized. Cisco Press or Cisco Systems, Inc. cannot attest to the accuracy of this information. Use of a term in this book should not be regarded as affecting the validity of any trademark or service mark.

 

کتاب الکترونیکی +CompTIA Securityشناسه محصول: 1014574
موجود

کتاب الکترونیکی +CompTIA Security

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 57000تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی +CompTIA Security

کتاب الکترونیکی +CompTIA Security

تاریخ انتشار:2015

تعداد صفحات:607

فرمت کتاب:pdf

Copyright © 2015 by McGraw-Hill Education. All rights reserved. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication
may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher,
with the exception that the program listings may be entered, stored, and executed in a computer system, but they may not be reproduced for publication.
ISBN: 978-0-07-183735-4
MHID: 0-07-183735-3
The material in this eBook also appears in the print version of this title: ISBN: 978-0-07-184124-5,
MHID: 0-07-184124-5.
eBook conversion by codeMantra
Version 1.0
All trademarks are trademarks of their respective owners. Rather than put a trademark symbol after every occurrence of a trademarked name, we use names in
an editorial fashion only, and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark. Where such designations appear in this
book, they have been printed with initial caps.
McGraw-Hill Education eBooks are available at special quantity discounts to use as premiums and sales promotions or for use in corporate training programs.
To contact a representative, please visit the Contact Us page at www.mhprofessional.com.
Information has been obtained by McGraw-Hill Education from sources believed to be reliable. However, because of the possibility of human or mechanical
error by our sources, McGraw-Hill Education, or others, McGraw-Hill Education does not guarantee the accuracy, adequacy, or completeness of any information
and is not responsible for any errors or omissions or the results obtained from the use of such information.
TERMS OF USE
This is a copyrighted work and McGraw-Hill Education and its licensors reserve all rights in and to the work. Use of this work is subject to these terms. Except
as permitted under the Copyright Act of 1976 and the right to store and retrieve one copy of the work, you may not decompile, disassemble, reverse engineer,
reproduce, modify, create derivative works based upon, transmit, distribute, disseminate, sell, publish or sublicense the work or any part of it without McGraw-
Hill Education’s prior consent. You may use the work for your own noncommercial and personal use; any other use of the work is strictly prohibited. Your right
to use the work may be terminated if you fail to comply with these terms.
THE WORK IS PROVIDED “AS IS.” McGRAW-HILL EDUCATION AND ITS LICENSORS MAKE NO GUARANTEES OR WARRANTIES AS TO THE
ACCURACY, ADEQUACY OR COMPLETENESS OF OR RESULTS TO BE OBTAINED FROM USING THE WORK, INCLUDING ANY INFORMATION
THAT CAN BE ACCESSED THROUGH THE WORK VIA HYPERLINK OR OTHERWISE, AND EXPRESSLY DISCLAIM ANY WARRANTY,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. McGraw-Hill Education and its licensors do not warrant or guarantee that the functions contained in the work will meet your requirements or that its
operation will be uninterrupted or error free. Neither McGraw-Hill Education nor its licensors shall be liable to you or anyone else for any inaccuracy, error or
omission, regardless of cause, in the work or for any damages resulting therefrom. McGraw-Hill Education has no responsibility for the content of any information
accessed through the work. Under no circumstances shall McGraw-Hill Education and/or its licensors be liable for any indirect, incidental, special, punitive,
consequential or similar damages that result from the use of or inability to use the work, even if any of them has been advised of the possibility of such damages.
This limitation of liability shall apply to any claim or cause whatsoever whether such claim or cause arises in contract, tort or otherwise.

کتاب الکترونیکی Deploting Cisco Wide Area Application Servicesشناسه محصول: 1014558
موجود

کتاب الکترونیکی Deploting Cisco Wide Area Application Services

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 52250تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی Deploting Cisco Wide Area Application Services

کتاب الکترونیکی Deploting Cisco Wide Area Application Services

تاریخ انتشار:2010

تعداد صفحات:649

فرمت کتاب:pdf

 

کتاب الکترونیکی Google AdSense™ For Dummiesشناسه محصول: 1014102
موجود

کتاب الکترونیکی Google AdSense™ For Dummies

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 29500تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی Google AdSense™ For Dummies

کتاب الکترونیکی Google AdSense™ For Dummies

تاریخ انتشار:2008

تعداد صفحات:362

فرمت کتاب:pdf

Google AdSense™ For Dummies®
Published by
Wiley Publishing, Inc.
111 River Street
Hoboken, NJ 07030-5774
www.wiley.com
Copyright © 2008 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
Published simultaneously in Canada
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or
by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except as permitted
under Sections 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written
permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the
Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, fax (978) 646-8600.
Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Legal Department, Wiley Publishing,
Inc., 10475 Crosspoint Blvd., Indianapolis, IN 46256, (317) 572-3447, fax (317) 572-4355, or online at
http://www.wiley.com/go/permissions.
Trademarks: Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the
Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, and related trade
dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affi liates in the United
States and other countries, and may not be used without written permission. Google and AdSense are registered
trademarks of Google, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley
Publishing, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book.
LIMIT OF LIABILITY/DISCLAIMER OF WARRANTY: THE PUBLISHER AND THE AUTHOR MAKE NO
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH RESPECT TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF
THE CONTENTS OF THIS WORK AND SPECIFICALLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY MAY BE
CREATED OR EXTENDED BY SALES OR PROMOTIONAL MATERIALS. THE ADVICE AND STRATEGIES
CONTAINED HEREIN MAY NOT BE SUITABLE FOR EVERY SITUATION. THIS WORK IS SOLD WITH THE
UNDERSTANDING THAT THE PUBLISHER IS NOT ENGAGED IN RENDERING LEGAL, ACCOUNTING, OR
OTHER PROFESSIONAL SERVICES. IF PROFESSIONAL ASSISTANCE IS REQUIRED, THE SERVICES OF
A COMPETENT PROFESSIONAL PERSON SHOULD BE SOUGHT. NEITHER THE PUBLISHER NOR THE
AUTHOR SHALL BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING HEREFROM. THE FACT THAT AN ORGANIZATION
OR WEBSITE IS REFERRED TO IN THIS WORK AS A CITATION AND/OR A POTENTIAL SOURCE OF FURTHER
INFORMATION DOES NOT MEAN THAT THE AUTHOR OR THE PUBLISHER ENDORSES THE INFORMATION
THE ORGANIZATION OR WEBSITE MAY PROVIDE OR RECOMMENDATIONS IT MAY MAKE.
FURTHER, READERS SHOULD BE AWARE THAT INTERNET WEBSITES LISTED IN THIS WORK MAY HAVE
CHANGED OR DISAPPEARED BETWEEN WHEN THIS WORK WAS WRITTEN AND WHEN IT IS READ.
For general information on our other products and services, please contact our Customer Care
Department within the U.S. at 800-762-2974, outside the U.S. at 317-572-3993, or fax 317-572-4002.
For technical support, please visit www.wiley.com/techsupport.
Wiley also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that appears in print may
not be available in electronic books.
Library of Congress Control Number: 2008930527
ISBN: 978-0-470-29289-1
Manufactured in the United States of America
10 9 8 7 6 5 4

کتاب الکترونیکیHow to update your PC BIOS in 3 easy stepsشناسه محصول: 1014050
موجود

کتاب الکترونیکیHow to update your PC BIOS in 3 easy steps

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11800تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکیHow to update your PC BIOS in 3 easy steps

کتاب الکترونیکیHow to update your PC BIOS in 3 easy steps

تاریخ انتشار:2014

تعداد صفحات:42

فرمت کتاب:epub

Copyright 2014

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Disclaimer
All the material contained in this book is provided for educational and informational purposes only. No responsibility can be taken for any results or outcomes resulting from the use of this material.

While every attempt has been made to provide information that is both accurate and effective, the author does not assume any responsibility for the accuracy or use/misuse of this information.

کتاب الکترونیکی Cisco ASA:All-inOne Firewall,IPS,Anti-X,and VPN Adaptive Security Appliance,Second Editionشناسه محصول: 1014041
موجود

کتاب الکترونیکی Cisco ASA:All-inOne Firewall,IPS,Anti-X,and VPN Adaptive Security Appliance,Second Edition

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی Cisco ASA:All-inOne Firewall,IPS,Anti-X,and VPN Adaptive Security Appliance,Second Edition

کتاب الکترونیکی Cisco ASA:All-inOne Firewall,IPS,Anti-X,and VPN Adaptive Security Appliance,Second Edition

تاریخ انتشار:2010

تعداد صفحات:1151

فرمت کتاب:pdf

 

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)شناسه محصول: 1014027
موجود

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 53220تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

تاریخ انتشار:2015

تعداد صفحات:768

فرمت کتاب:pdf

Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation
Learning Guide
Diane Teare, Bob Vachon, Rick Graziani
Copyright © 2015 Cisco Systems, Inc.
Published by:
Cisco Press
800 East 96th Street
Indianapolis, IN 46240 USA
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage
and retrieval system, without written permission from the publisher, except for the inclusion of
brief quotations in a review.
Printed in the United States of America
First Printing January 2015
Library of Congress Control Number: 2014957555
ISBN-13: 978-1-58720-456-2
ISBN-10: 1-58720-456-8
Warning and Disclaimer
This book is designed to provide information about Cisco CCNP routing. Every effort has been
made to make this book as complete and as accurate as possible, but no warranty or fitness is
implied.
The information is provided on an “as is” basis. The authors, Cisco Press, and Cisco Systems, Inc.
shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damages
arising from the information contained in this book or from the use of the discs or programs
that may accompany it.
The opinions expressed in this book belong to the author and are not necessarily those of Cisco
Systems, Inc.
Trademark Acknowledgments
All terms mentioned in this book that are known to be trademarks or service marks have been
appropriately capitalized. Cisco Press or Cisco Systems, Inc., cannot attest to the accuracy of this
information. Use of a term in this book should not be regarded as affecting the validity of any
trademark or service mark.

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) Foundation Learning Guideشناسه محصول: 1014017
موجود

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) Foundation Learning Guide

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 45370تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) Foundation Learning Guide

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) Foundation Learning Guide

تاریخ انتشار:2013

تعداد صفحات:817

فرمت کتاب:pdf

USA
Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) Foundation Learning Guide Second Edition
Catherine Paquet
Copyright© 2013 Cisco Systems, Inc.
Published by:
Cisco Press
800 East 96th Street
Indianapolis, IN 46240 USA
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage
and retrieval system, without written permission from the publisher, except for the inclusion of brief
quotations in a review.
Printed in the United States of America
First Printing November 2012
Library of Congress Cataloging-in-Publication data is on file.
ISBN-13: 978-1-58714-272-7
ISBN-10: 1-58714-272-4
Warning and Disclaimer
This book is designed to provide information about implementing Cisco IOS network security with
information necessary to prepare for Cisco exam 640-554, Implementing Cisco IOS Network
Security. Every effort has been made to make this book as complete and as accurate as possible, but
no warranty or fitness is implied.
The information is provided on an “as is” basis. The authors, Cisco Press, and Cisco Systems, Inc.
shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or
damages arising from the information contained in this book or from the use of the discs or programs
that may accompany it.
The opinions expressed in this book belong to the author and are not necessarily those of Cisco
Systems, Inc.
Trademark Acknowledgments
All terms mentioned in this book that are known to be trademarks or service marks have been
appropriately capitalized. Cisco Press or Cisco Systems, Inc., cannot attest to the accuracy of this
information. Use of a term in this book should not be regarded as affecting the validity of any
trademark or service mark.
Corporate and Government Sales
The publisher offers excellent discounts on this book when ordered in quantity for bulk purchases
or special sales, which may include electronic versions and/or custom covers and content particular
to your business, training goals, marketing focus, and branding interests. For more information, please
contact:
U.S. Corporate and Government Sales
1-800-382-3419

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guideشناسه محصول: 1014012
موجود

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 58435تومان

برچسب ها :

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide

کتاب الکترونیکی Implementing Cisco
IP Switched Networks
(SWITCH) Foundation
Learning Guide

تاریخ انتشار:2015

تعداد صفحات:785

فرمت کتاب:pdf

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation
Learning Guide
Richard Froom, CCIE No. 5102
Erum Frahim, CCIE No. 7549
Copyright© 2015 Cisco Systems, Inc.
Published by:
Cisco Press
800 East 96th Street
Indianapolis, IN 46240 USA
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage
and retrieval system, without written permission from the publisher, except for the inclusion of brief
quotations in a review.
Printed in the United States of America
First Printing May 2015
Library of Congress Control Number: 2015934731
ISBN-13: 978-1-58720-664-1
ISBN-10: 1-58720-664-1
Warning and Disclaimer
This book is designed to provide information about Cisco CCNP switching. Every effort has been
made to make this book as complete and as accurate as possible, but no warranty or fitness is implied.
The information is provided on an “as is” basis. The authors, Cisco Press, and Cisco Systems, Inc.
shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or
damages arising from the information contained in this book or from the use of the discs or
programs that may accompany it.
The opinions expressed in this book belong to the author and are not necessarily those of Cisco
Systems, Inc.
Trademark Acknowledgments
All terms mentioned in this book that are known to be trademarks or service marks have been
appropriately capitalized. Cisco Press or Cisco Systems, Inc., cannot attest to the accuracy of this
information. Use of a term in this book should not be regarded as affecting the validity of any
trademark or service mark.
Special Sales
For information about buying this title in bulk quantities, or for special sales opportunities (which
may include electronic versions; custom cover designs; and content particular to your business,
training goals, marketing focus, or branding interests), please contact our corporate sales department

1
logo-samandehi