تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
پروژه تحقیقی بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم


80 صبه منظور بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم تحت تاثیر تنش شوري در سال زراعی 85- 84 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي بیرجند با سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش به صورت طرح کرت های خردشده که در آن شوري آب آبیاری در سه سطح )5/1، 5/5 ، 5/10 دسی زیمنس بر متر) به عنوان کرت های اصلی و تراکم یولاف (صفر و 160بوته در متر مربع) و ارقام گندم شامل (روشن- مهدوی و قدس) به صورت فاکتوریل به عنوان کرت های فرعی لحاظ شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که صفاتی مانند تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تحت تاثیر شوري قرار گرفتند و افزایش شوري باعث کاهش این صفات گردید. اثر رقم بر صفاتی مانند ارتفاع بوته،تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برد

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید مربا , شربت , شوري , ترشی وحلوا


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید مربا , شربت , شوري , ترشی وحلوا         این طرح توجیهی در زمینه تولید مربا , شربت , شوري , ترشی وحلوا، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه تولید مربا , شربت , شوري , ترشی وحلوا،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید مربا , شربت , شوري , ترشی وحلوا،فعالیت داشته باشند بسیارمفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید مربا , شربت , شوري , ترشی وحلوافهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انس

ادامه مطلب  
تحقیق رابطه شوري با کشت گیاهان و گسترش کشاورزي


تحقیق رابطه شوري با کشت گیاهان و گسترش کشاورزي در حجم 99 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:مقدار نسبی آب (RWC):بطور كلی مطالعات نشان دهده است كه با افزایش شوري، مقدار نسبی آب كاهش می‌یابد (95). زیرا درشرایط شوري سرعت طویل شدن سلولها كاهش می‌یابد و تورژسانس كاهش یافته و دیواره سلولها سفت و ضخیم می‌گردند. در این مورد تنش شوري در گیاهان حساس به چند طریق عمل می‌كنند (57).بدلیل كاهش پتانسیل آب، جذب آب حاصل از نیروی اسمزی كاهش می‌یابد.بدلیل جذب بالای یونهای سدیم و كلر محلولهای اسمزی جاذب آب كاهش می‌یابند.بدلیل غلظت بالا و سمی یونهای سدیم و كلر خارج سلولی، امكان استفاده از آنها در درون سلول بعنوان تركیبات اسمزی وجود ندارد.یون‌های نمك آزاد شده بر فرآیندهای خاص مانند سنتز دی

ادامه مطلب  
پروژه تحمل گیاهان به شوري


پروژه تحمل گیاهان به شوري در حجم 56 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:اثرات شوري بر مورفولوژی و آناتومی گیاهكاهش رشد: كه شامل كاهش فاصله میان گره‌های ساقه می‌شود، ولی ریشه كمتر از ساقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا در اطراف ریشه در هرحال رطوبت بیشتری موجود است، لذا در اثر شوري نسبت root/shoot یا ریشه به تاج افزایش می‌یابد.كاهش سطح برگها: از آنجایی كه تروژ سانس سلولی در اثر كاهش جذب آب كاهش می‌یابد، سطح برگ‌ها به اندازه‌ی طبیعی رشد نمی‌كند، از طرفی فتوسنتز هم كاهش می‌یابد.افزایش گوشتی‌بودن برگها یا افزایش درجه‌ی Sacculence:در گیاهان نمك‌دوست یا هالوفیت این پدیده ظاهر می‌شود، ولی در گیاهان غیرنمك‌دوست ممكن است این پدیده ظاهر شود یا نشود. حالت گوشتی&zw

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق اثر تنش شوري و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی همیشه بهار


چکیده:این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه همیشه بهار تحت تنش شوري، در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در سال 1394 انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه با 4 تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح تنش شوري (0، 50، 100،  و 200 میلی مولار)  و چهار سطح   محلول پاشی اسید سالیسیلیک (0، 1، 5/1 و 2 میلی مولار) بود. سطوح تنش شوري با استفاده از کلرید سدیم ایجاد شد. واژگان کلیدی : همیشه بهار، تنش شوري، اسید سالیسیلیک، عملکرد گل.مقدمه:تنش در نتیجه روند غیر عادی فرآیندهای فیزیولوژیکی ایجاد شده و از تأثیر یك یا چند عامل زیستی و محیطی حاصل می شو

ادامه مطلب  
اثر شوري در کشاورزي


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 95شوري یكی از مسائل بسیار مهم در رابطه با كشت گیاهان و گسترش كشاورزی است كه عامل محدود كنندة اساسی در تولیدات كشاورزی است. مهمترین تاثیر شوري در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.با توجه به اثرات تحریك كنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوكینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوري در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمك كلرور كلسیم (0 و 20 و 40 و 80 میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوكینین (0 و 5/0 و 1 و 5/1 میلی‌مول) در محیط كشت MS به كاربرده شدند.و به این ترتیب 16 تیمار مختلف با 4 تكرار را تشكیل دادند.نتایج بدست آمده نشان داد كه شوري‌های كم،(20 میلی

ادامه مطلب  
اثرات شوري در کشاورزي


96 صشوري یكی از مسائل بسیار مهم در رابطه با كشت گیاهان و گسترش كشاورزی است كه عامل محدود كنندة اساسی در تولیدات كشاورزی است. مهمترین تاثیر شوري در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.با توجه به اثرات تحریك كنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوكینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوري در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمك كلرور كلسیم (0 و 20 و 40 و 80 میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوكینین (0 و 5/0 و 1 و 5/1 میلی‌مول) در محیط كشت MS به كاربرده شدند.و به این ترتیب 16 تیمار مختلف با 4 تكرار را تشكیل دادند.نتایج بدست آمده نشان داد كه شوري‌های كم،(20 میلی مول ) اثر چندانی بردرصد

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق اثر تنش شوري و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه


تنش در نتیجه روند غیر عادی فرآیندهای فیزیولوژیکی ایجاد شده و از تأثیر یك یا چند عامل زیستی و محیطی حاصل می شود. به عبارت دیگر تنش عبارتست از شدتی از یک عامل محیطی که موجب افت ظاهری محصول می شود(اندرزیان،1389). از میان انواع تنش ها، تنش شوري در بسیاری از مناطق کشاورزي دنیا از عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزي به شمار می آید. حدود 50-30% از اراضی فاریاب دنیا تحت تأثیر شوري قرار دارند. در ایران حدود 50% از زمین های زیرکشت(5/9 میلیون هکتار) با مشکل شوري مواجه هستند(صفرنژاد وهمکاران،2007).در کشور ما تنش شوري همواره بر بقاء عملکرد اقتصادی محصولات کشاورزي اثر سوء داشته است که به واسطه وسیع بودن منابع آبی وخاکی که دارای این مشکل هستند توجه روزافزون را می طلبد. شوري آب آبیاری، یکی از عوام

ادامه مطلب  
موضوع تحقیق: اثرات شوري در کشاورزي(word)


موضوع تحقیق:اثرات شوري در کشاورزيچکیده:شوري یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزي است که عامل محدود کننده اساسی در تولیدات کشاورزي است. مهمترین تاثیر شوري در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.با توجه به اثرات تحریک کنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوکینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوري در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمک کلرور کلسیم (۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوکینین (۰ و ۵/۰ و ۱ و ۵/۱ میلی‌مول) در محیط کشت MS به کاربرده شدند.و به این ترتیب ۱۶ تیمار مختلف با ۴ تکرار را تشکیل دادند.نتایج بدست آمده نشان داد

ادامه مطلب  
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM


مشخصات فایلعوان:بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌TAM قالب بندی:wordتعداد صفحات:16 محتویاتچكیدهمقدمهپیشینه‌ی تحقیقروش تحقیقیافته های پژوهشبخش توصیفیبخش استنباطیبحث و نتیجه‌گیریفهرست منابع   چكیدههدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزي در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری[1] می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شده‌ی دیویس(1989) استفاده گردید. به منظورسنجش روایی پرسشنامه‌ی مذکور از روش ترجمه‌ی معکوس بهره‌گ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi