تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانيک کوآنتومي مدرن ساکورایی جلد اول ودوم


حل  المسائل کامل دوجلدیمکانيک   کوآنتومي  مدرن یا پیشرفته ی جان   جی     ساکورایی112 صفحه حل المسائل جلد اول131 صفحه حل المسائل جلد دومکیفیت جلد اول عالیکیفیت جلد دوم مطلوب وخوبمکانيک کوآنتومي شاخه یا به تعبیری زیرشاخه ای مهم ازعلم فیزیک ویک شعبه از فیزیک کوآنتومي است نام مکانيک بالاخص کوآنتومي شاید برای ایجاد این تصورکه این علم سخت وفهم ودرک آن دشواراست کافی باشد درحالیکه درحقیقت چنین نیست کسی که جدول ضرب را بلد نباشد ومفهوم ضرب را درک نکرده باشد برایش ضرب دو دردو هم دشوارخواهد بود این مطلب فقط جنبه ی تذکر برای این نویسنده وهمه ی افراد مثلی را داشت مکانيک کوآنتومي با شکست مکانيک کلاسیک درتوجیه پدیده هایی که در حدود میکروسکوپی عمل آنها بزرگ وغیر قا

ادامه مطلب  
ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر (مقاله فلسفه ویتگنشتاین)


ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر (مقاله فلسفه ویتگنشتاین) در 170 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و آماده پرینتهمراه با 50 درصد تخفیففهرست فصل اولویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر درآمدی بر فصل اول دو دوره فعالیت فلسفي و رابطة میان آن دو نقاط مشترک میان دو دوره۱- ویتگنشتاین متقدمماهیت زبان و نسبت آن با جهان هستی‌شناسی رساله ماهیت «تصویر» و «اندیشه» ماهیت زبان تعیین حدود زبان تمایز میان «آنچه می‌توان گفت» و «آنچه نمی‌توان گفت» دوره‌ی میانه (کناره‌گیری از فلسفه) علل تحول و دگرگونی ۲- ویتگنشتاین متأخر نقد تز جوهر گرایانه: نقد شکل عام گزاره ها و زبان ایده آل نقد نظریه &

ادامه مطلب  
پروژه پاورپوينت پروژه ی مباني فلسفي مکانيک کوآنتومي براساس کتاب دکتر گلشني


پروژه ی جامع وکامل مباني  فلسفي  مکانيک  کوآنتومي براساس کتاب دکترمهدی گلشنيپاور پوینتPDFپاور پوینت PPT26 صفحه فارسی کیفیت    ممتازمکانيک کوآنتومي که با کشف رابطه ی اساسی آن توسط شرودینگر به عنوان یک اصل حاکم بر پدیده های طبیعت ارایه شد از نادرنظریات وتئوری هایی است که بین فیزیکدانان بحث های داغ ایجاد نمود وفیزیکدانان را برحسب مباني تفکرفلسفي شان درجبهه های مختلف قرارداد ازاین نظر شاید تنها نظریه ای باشد که باطرح خود بدلیل مفاهیم  ناسازگار با عقل روزمره این شکاف وچند گانگی را بین فیزیکدانان پدید آورده است باشد قبل ازاین تئوری نظریه ی نسبیت خاص نیز چنین حالتی را دربین فیزیکدانان پدید آورد اما به صف بندی فیزیکدانان درمقابل هم ازنظر مباحث فکری وفلسفي منجر نشد این

ادامه مطلب  
حل المسائل مکانيک کوآنتومي یک ودو


راهنما روش حل وحل المسائل کامل مسائل مکانيک کوآنتومي ۱و۲ براساس کتاب مکانيک کوآنتومي گاسویوریچ ترجمه ی جمیل آریایی محمدرضا مطلوبمکانيک کوآنتومي علمی است که در باره ی کوآنتوم وکمیتهای کوآنتومي در حوزه مکانيک می پردازدوازدروس تخصصی الزامی رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی است کتاب مکانيک کوآنتومي گاسیوریچ با ترجمه ی آقایان دکترجمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب به عنوان منبع این درس برای دانشجویان رشته ی فیزیک معرفی شده است که کلیه امتحانات ازاین منبع است برای دانشجویان پیام نور همین کتاب به دوبخش مکانيک کوآنتومي ۱ ومکانيک کوآنتومي ۲تفکیک شده که دردوترم مجزا ارایه می شود اما تمام اصل مفاهیم ازهمان مکانيک کوآنتومي ۱ است مکانيک کوآنتومي 2درحقیقت شرح گسترده تر مکانيک کوآنتوم ۱ است وبه تعبیری بکارگیری مکانيک کوآنتومي درمورد مدل واقعی اتم هیدروژن است

ادامه مطلب  
مکانيک کوآنتومي متن کامل وفارسی مکانيک کوآنتومي گریفیث


مکانيک  کوآنتوميمتن کامل وفارسی مکانيک کوآنتومي دیوید گریفیث628 صفحه ی فارسیPDFکیفیت عالیدرتجارب روزمره ازدوران کودکی تا دوران تحصیل دردانشگاه با پدیده هایی روبرو هستیم که خواه یا ناخواه ازنظرما وعقل پذیرفته شده اند همه افتادن یک شئ ی یا سقوط اجسام را دیده ایم همه ی ما مکان یک جسم قابل روئت را با دقت اندازه می گیریم همه ی ما حرکت وبه تبع آن اندازه حرکت خطی یک جرم قابل مشاهده ولمس را می توانیم حساب کنیم گرما را حس کرده ایم اما کدامیک ازما گذار یا جهش یک ذره مثل الکترون ازیک مداربه مدار دیگررا درطول زندگی مان شاهدبوده ودیده ایم کدامیک ازما حرکت نوسانی یک اتم را دیده ایم پاندول را دیده ایم نوسان یک اتم درحوزه ی بعد ومسافت بسیارکوچک تقریبأ شبیه اند اگرنه لااقل نوسان جرم وفنردیگر خیلی نزدیک به نوسان یک اتم یا الک

ادامه مطلب  
تشریح وحل کامل فارسی مسائل مکانيک کوآنتومي - حل المسائل فارسی


حل المسائل کامل وفارسیمکا نیک     کوآنتومي یک ودوتشریح وحل کامل فارسی مسائل مکانيک کوآنتومي یک ودومکانيک کوآنتومي ازدروس تخصصی الزامی رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه ها است دردانشکده های مختلف علوم پایه اساتید این درس کتب مختلفی را به دانشجویان معرفی می کنند ازجمله مکانيک کوآنتومي ساکورایی گاسویوریچ آیزبرگ گریفتیث وغیره درکل اساتید متن درسی را به دانشجویان آموزش می دهند وبراساس آنچه خود آموزش می دهند دانشجویان جزوه تهیه کرده وبدیهی است که اساتید نیز براساس آنچه خود آموزش داده اند امتحان می گیرند این درمورد دانشگاههای حضوری است لاکن دردانشگاه هایی مثل پیام نور که باراصلی یادگیری برعهده ی خود دانشجواست یک کتاب را به عنوان منبع درس وامتحانات پایانترم معرفی نموده ودانشجوی پیام نور خودش ب

ادامه مطلب  
متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانيک کوآنتومي زتیلی - ویراست 2010


مکانيک  کوآنتومي مفاهیم  وکاربردهامتن کامل وفارسی جلد دومنورالدین  زتیلی351 صفحه  فارسیPDFکیفیت   عالیهمانگونه که درمعرفی محصول متن کامل وفارسی مکانيک کوآنتومي مفاهیم وکاربردها از نورالدین زتیلی بیان شد وهمان محصول بعد ازاین محصول درصفحه ی فروشگاه است این متن اززتیلی متنی فوق العاده مستند وجدید است ونیازی به آنچه درمعرفی جلد اول بیان شد نیست اما با این حال باید توجه کرد وقتی با کوآنتوم سر وکارداریم وکمیت های فوق یز یا ریزمقیاس نباید توقع آنچه راکه درمورد اجسام قابل روئت داریم داشته باشیم مکانيک کوآنتومي درمورد ذراتی است که بسیارریزاند به معنی واقعی ذره اند تعداد 10 به توان 32 تا از یک نمونه تازه درحالتی قرارمی گیرد که بشود نام ذره آنطورکه درذهن ما است به آن نسبت داد به بز

ادامه مطلب  
حل مسائل حل المسائل مکانيک کوآنتومي زتیلی


حل المسائل کامل مکانيک     کوآنتوميزتیلینورالدین   زتیلیکیفیت  ممتاز147صفحه مکانيک کوآنتومي بخش مهم وزیرشاخه ای ازعلم فیزیک ومهمتر شعبه ای ازفیزیک کوآنتومي است مکانيک کوآنتومي پس از کشف پدیده هایی که جنبه ی تکمیلی داشتند یعنی تا ظرفیت یک واحد از آنها کامل نمی شد پدیدارنمی شدند کشف وفرمول بندی شد توضیح اینکه فرض کنید باک ومخزن بنزین یک اتوموبیل تا 20 لیترکامل بنزین نداشته باشد اتوموبیل روشن نمی شود وبازفرض کنید این بیست لیتر باید لیترکامل باشد یعنی بیست واحد لیتر بیست یک لیتر حالا اگرداخل باک این اتوموبیل 19/999999 لیتربنزین ریخته شود چون ظرفیت مخزن وباک همان بیست لیترکامل است مثل این است باک ومخزن بنزین این اتوموبیل خالی است واصلأ امکان عددکسری وکود ندارد به عبارتی کوآنتوم بنزین یک باک یک لیتر

ادامه مطلب  
متن فارسی متن کامل وفارسی مکانيک کوآنتومي زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول


مکانيک    کوآنتومي متن  کامل  وفارسی مکانيک      کوآنتومي  مفاهیم وکاربردهانور  الدین   زتیلی 552 صفحه  فارسیویرایش  دوم  سال 2010 میلادیPDFکیفیت   ممتازما آنچه را تکرارمی کنیم به آن عادت می کنیم هستیم بنابراین عالی بودن عمل نیست بلکه عادت است ارسطوپس سعی کنیم عالی بودن عادت وتکرارما باشددرتشابه یادگیری مکانيک کوآنتومي ومفاهیم وکاربردهای مفاهیم با کوهنوردی ورسیدن وفتح قله نیازبه آویزگاههای مطمئن ومحکم داریم درمکانيک کوآنتومي این آویزگاهها همان مفاهیم ونحوه ی کاربرد این مفاهیم درحل مسائل درسی یا فراتردر پژوهش ها ومطالعات خودمان برای یافتن رهیافت بعنوان نظریه وتئوری جدید است بله تعجب نکنیم ما می توانیم مث

ادامه مطلب  
حل مسائل مکانيک کوآنتومي یک


حل  المسائل حل کامل مسائلمکانيک   کوآنتومي   یکآیزبرگ مکانيک کوآنتومي ازشاخه های مهم علم فیزیک است دراین شاخه ازعلم فیزیک مفاهیم وکمیت های بسیار جالبی ظهورمی یابند که کل مشخصات یک سیستم را درخود دارند درتصویر هایزنبرگ این شاخه ازعلم بصورت مکانيک موجی است به عبارتی روابط بسیارساده ای بین نوسان وکمیت های مکانيک کوآنتومي را پدیدار می کند کوآنتوم بسته های منفرد وناپیوسته از انرژی یا درحالت تعمیم یافته تر سایر کمیت ها مثل بارالکتریکی هستند یعنی همواره مضرب درستی ازیک عدد درست انرژی یک کمیت کوآنتومي را بیان می کند یک دو سه و...... اما هرگز 1/2 یا 1/5 یا 1/9  تعداد کوآنتوم را مشخص کند یعنی مجازنیست مکانيک کوآنتومي یک ازهرنویسنده ومؤلف هرحل المسائلی روی همین کوآنتیزه بودن تمرکز دارد بلافاصله پس از کوآنتومي بودن یک کمیت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi